welkom

Buro MOVE streeft bij elke opdracht naar een duurzame synergie tussen mobiliteit en verkeer enerzijds en milieu, ruimtelijke ordening, economie en infrastructuur anderzijds.

over

Buro MOVE is een onafhankelijk studiebureau voor alle advies met betrekking tot mobiliteit en verkeer. ir-architect Eveline Staelens is een ervaren expert op vlak van mobiliteitseffecten, mobiliteitsadvies, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

KWALITEIT, EFFICIËNTIE EN FLEXIBILITEIT

 • U krijgt de garantie dat alle onderzoek wordt uitgevoerd, alle overleg wordt bijgewoond en alle documenten worden opgemaakt door uw ervaren expert/MER-deskundige zelf.
 • Die MER-erkenning geeft u bovendien een kwaliteitsgarantie, gezien Eveline Staelens te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk is voor elke(mobiliteits-effectbeoordeling die zij opmaakt.
 • Tot slot is Buro MOVE maatgevend wat betreft efficiëntie en flexibiliteit, waardoor wij in een korte levertermijn de verwachte kwaliteit kunnen bieden en ons bovendien inschikkelijk instellen t.o.v. de opdrachtgever, zijn adviseurs (architect, jurist, … ) en de betrokken overheidsinstanties.
Wonen

Wonen

appartement
eengezinswoning
verkaveling
groepswoningbouw

Winkelen

Winkelen

kleinhandel
groothandel
supermarkt
baanwinkel

KMO-industrie

KMO-industrie

Bedrijventerrein
KMO-units
haven
logistiek

Kantoren

Kantoren

stadsontwikkeling
stationsomgeving
diensten
kantoorachtigen

wat we doen

Buro MOVE streeft bij elke opdracht naar een duurzame synergie tussen mobiliteit en verkeer enerzijds en milieu, ruimtelijke ordening, economie en infrastructuur anderzijds.

Een project-m.e.r.-screeningsnota (PrMS) dient sinds 1 maart 2013 bij de bouwaanvraag voor projecten onder één van de rubrieken van bijlage III van het project-m.e.r.-besluit te worden gevoegd. Stadsontwikkelingsprojecten en industrieontwikkelingsprojecten vallen onder deze rubrieken. Een mobiliteitstoets als bijlage addendum E1 van de omgevingsvergunningsaanvraag (OVA), is in vele van deze gevallen aangewezen.

Mobiliteitseffecten en hun gevolgen voor lucht, geluid en trillingen maken veelal een belangrijk deel uit van Addendum E van de OVA.

De mobiliteitstoets mag worden opgemaakt door de initiatiefnemer of zijn architect, jurist, … zelf. Buro MOVE het document laten opmaken en ondertekenen, heeft echter volgende voordelen:

 • Opgemaakt en ondertekend door erkend MER-deskundige
 • Ruime ervaring met de opmaak van mobiliteitstoets voor verschillende activiteiten (wonen, kantoren, retail, KMO, zorgcentrum, … en alle mogelijke combinaties van activiteiten)
 • Korte leveringstermijn van vanaf 10 werkdagen

Vanaf 1 augustus 2018 is de socio-economische machtiging een deel van de omgevingsvergunning. Deze aanvraag wordt nu een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten genoemd. De KH-aanvraag dient te worden opgemaakt voor de volgende kleinhandelsactiviteiten:

 • nieuwe kleinhandelsactiviteiten met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2
 • een vergund kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel wijzigen door
  • uitbreiding, waardoor de totale netto handelsoppervlakte meer dan 300 m2 groter is dan de vergunde netto handelsoppervlakte of meer dan 20 procent groter is dan de vergunde netto handelsoppervlakte
  • doorvoering van een belangrijke wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten in een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2. Onder belangrijke wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten wordt begrepen een wijziging waarbij een categorie van kleinhandelsactiviteiten het vergunde aantal vierkante meter netto handelsoppervlakte met minstens een van de volgende oppervlakten overschrijdt:
   • met 10 procent van de totale vergunde netto handelsoppervlakte
   • met 300 vierkante meter.
  • samenvoeging, waarbij de netto handelsoppervlakte na de samenvoeging meer dan 400 m2 bedraagt

Addendum E1Ter: Mobiliteitstoets detailhandel. Dit addendum vult u in voor de projecten die niet onder de verplichting van een mobiliteitsstudie vallen (addendum E1bis).

Dergelijke mobiliteitsstudie kadert  binnen het omgevingsdecreet, dat in werking trad op 1 januari 2018.  Een mobiliteitsstudie dient daarom verplicht te worden toegevoegd als addendum E1bis in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag in volgende situaties:

 • het aanleggen van ten minste 200 parkeerplaatsen;
 • het bouwen van ten minste 250 woongelegenheden;
 • het bouwen van gebouwen of gebouwencomplexen voor handel, horeca, kantoorfuncties en diensten met een totale brutovloeroppervlakte na de werkzaamheden van ten minste 7.500 m², of het uitbreiden van dergelijke gebouwen of gebouwencomplexen, als de totale brutovloeroppervlakte door die uitbreiding de drempel van 7.500 m² of een veelvoud ervan overschrijdt.
 • het bouwen van gebouwen of gebouwencomplexen voor de vestiging van industrie, K.M.O. en ambacht met een totale brutovloeroppervlakte na de werkzaamheden van ten minste 15.000 m², of het uitbreiden van dergelijke gebouwen of gebouwencomplexen, als de totale brutovloeroppervlakte door de uitbreiding de drempel van 15.000 m² overschrijdt.

Bovenvermelde mobiliteitsstudie is niet verplicht wanneer de mobiliteitseffecten al eerder werden onderzocht als onderdeel van een m.e.r.-procedure (plan-MER, project-MER of MER-ontheffing) of een verkavelingsvergunning.

Het volledig besluit van de Vlaamse Regering is terug te vinden via volgende link :
http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2009/08/10/113925.pdf:

Een mobiliteitseffectenrapport of MOBER schetst mogelijke effecten op mobiliteit en verkeer in de ruime zin van geplande verkeersgenererende ontwikkelingen (winkelcentrum, kantorencomplex, uitbreiding van een industriegebied, residentiële ontwikkelingen, enzovoort… ) in een bestaande ruimtelijke omgeving.

In een MOBER worden ook aanbevelingen en maatregelen geformuleerd om alle mobiliteitsaspecten in goede banen te leiden. Die mobiliteitsaanbevelingen kunnen louter verkeerstechnisch zijn (aantal in- en uitritten, afslagstroken, regeling van verkeerslichten), maar kunnen ook een verschuiving van de modal shift beogen (aantal parkeerplaatsen beperken, bedrijfsvervoersplan opmaken, afstemming op het openbaar vervoer, fietsvergoedingen, …) Steden en gemeenten worden steeds meer en meer ‘ontvoogd’. Heel wat gemeentebesturen krijgen bijgevolg op het vlak van de ruimtelijke ordening meer en meer verantwoordelijkheid. Bouw- en andere vergunningen zullen zelfstandig mogen worden afgeleverd, zonder daarbij nog het gewestelijk niveau om goedkeuring te vragen. Het spreekt dan ook voor zich dat de rol en verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur in de hele MOBER-procedure nu al belangrijk is en in de toekomst alleen nog maar aan belang zal winnen.

Merk wel op dat de Vlaamse overheid ervoor gekozen heeft om in haar regelgeving de term ‘mobiliteitsstudie’ te hanteren voor wat in het vakdomein meestal omschreven wordt als MOBER.

Voor meer informatie met betrekking tot MER(-ontheffingen) wordt verwezen naar de officiële website van het Departement OMGEVING van de Vlaamse Overheid. Hieronder alvast de essentie.

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een juridisch-administratieve procedure waarbij, voordat een activiteit of ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma’s) plaatsvindt, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd.

De achterliggende grondgedachte suggereert dat het beter is om de voor het milieu schadelijke activiteiten (plannen en projecten) vanaf een vroeg stadium in de besluitvorming te ondervangen en bij te sturen. Het principe is eigenlijk eenvoudig: eerst denken en dan doen. Zo laat de milieueffectrapportage toe daadwerkelijk een preventief milieubeleid te voeren.
Een initiatiefnemer, zowel een particulier als een overheidsorganisatie, die een m.e.r.-plichtige activiteit wil ondernemen, laat op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid het milieueffectrapport opstellen door een werkgroep van deskundigen in verschillende disciplines, het zgn. team van deskundigen. De betrokkenheid van onafhankelijke, erkende deskundigen moet de wetenschappelijke waarde en de objectiviteit van het MER waarborgen.
Deze werkgroep omvat, volgens de m.e.r.-besluiten van 1989, twee reeksen van deskundigen:

 1. de interne deskundigen, aangeduid door de initiatiefnemer, die vertrouwd zijn met de technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van de verstoring van het milieu door het geplande project.
 2. de externe deskundigen, gekozen door de initiatiefnemer uit een lijst van erkende onafhankelijke specialisten in één of andere milieudiscipline, derwijze dat in de werkgroep de milieueffecten, eigen aan het geplande project doeltreffend onderzocht kunnen worden.

Deze tweede reeks van deskundigen zijn door de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, erkend voor één of meerdere van de volgende disciplines:

 • Bodem
 • Water
 • Biodiversiteit
 • Landschap, bouwkundig, erfgoed en archeologie
 • Geluid en Trillingen
 • Lucht
 • Mens(Mobiliteit, Ruimte, Gezondheid)
 • Klimaat
 • Veiligheid

Eveline Staelens werd erkend in de discipline ‘Mens’, deeldomein mobiliteit.
Via volgende linken vindt u een lijst van de MER-plichtige projecten (Bijlage I) en de projecten waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot MER-ontheffing (Bijlage II) kan indienen. Uit Bijlage II, categorie 10 (Infrastructuurprojecten) worden hierbij punten a) en b) toegelicht :

 • 10 a) Industrieterreinontwikkeling met een oppervlakte van 50 ha of meer;
 • 10 b) Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen,
  • Met betrekking tot de bouw van 1000 of meer woongelegenheden, of
  • Met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m² handelsruimte of meer, of
  • Met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenauto-equivalenten per tijdsblok van 2 uur.
Eveline Staelens

wie

Uw vragen zijn altijd welkom!

Eveline Staelens (MER-deskundige Projectmanager)

Mobiliteitseffect-beoordeling voor vergunningsprocedures in de vorm van een mobiliteitstoets, MOBER of MER, zijn de specialiteit van erkend MER-deskundige en ir-architect Eveline. Zij staat garant voor een creatieve, klantgerichte en objectieve aanpak

  BUROMOVE
  Contact