Startnota Groene Fietsgordel Brugge

Werelderfgoedstad Brugge wordt omarmd door heel wat groen. In de ‘Groene Gordel Brugge’ vind je een veelzijdige mix van bossen, prachtige kasteellandschappen, open landschappen, kanalen, het culinaire Damme en pittoreske dorpjes. Heerlijk fietsen dus!

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) investeert in de verbetering van de omgevingskwaliteit op het Vlaamse platteland en in het randstedelijk gebied. In de regio Brugge doet ze dat door samen met tal van partners (waaronder Westtoer, de stad Brugge, de provincie West-Vlaanderen, AWV, … ) de Groene Fietsgordel Brugge aan te leggen, een fietspad van 48 km dat de landbouwzones en groengebieden rond de stad met elkaar verbindt. Door nieuwe fietspaden aan te leggen die aansluiten op bestaande paden krijgt de Groene Fietsgordel vorm.

Tussen 2011 en 2014 wordt nog 14 km extra fietspad aangelegd, zodanig dat de ontbrekende linken verdwijnen en de fietsgordel vervolledigd wordt. Een van de ontbrekende schakels van de Groene fietsgordel is de plek waar het Zeekanaal de Brugse vesten raakt. Samen met de VLM tracht de Stad Brugge een aangename verbinding langs de kaai van het bedrijf Genencor en de Spaanse schuur te bekomen.

In opdracht van de Groendienst van de stad Brugge, werd de opdracht voor het opmaken van een voorstudie voor een groene fietsverbinding ter uitbreiding van de ‘Groene Gordel van Brugge’ gegund aan OKRA Landschapsarchitecten, die voor deze opdracht samenwerkt met ARA en Buro MOVE. Dit plan moet via een inventariserend en evaluerend onderzoek en een omschrijving van visie en doelstellingen, leiden tot concrete aanbeve-lingen en acties met het oog op een duurzame en groene fietsverbinding.

P103 PF1

Figuur 1: Overzicht projectsite (bron: bestek)

De taak van Buro MOVE bestond erin om de ontwerpers te ondersteunen met betrekking tot mobiliteit in de breedste zin. Randvoorwaarden voor het ontwerp werden onder andere gecreëerd door het feit dat de projectsite werd gekenmerkt door een samenkomst van verschillende waterwegen, fiets- en wandelroutes en een belangrijke ontsluitingsas voor het centrum van Brugge. Bovendien werd de complexiteit van het project nog versterkt door de aanwezigheid van het historisch gegroeid chemisch en watergebonden bedrijf Du Pont.

P103 PF2

Figuur 2: Analyse KP Komvest x Waleweinstraat (afbeelding OKRA)

Naast een inventarisatie van de verkeerskundige planningscontext en het huidige multimodale bereikbaarheidsprofiel van het projectgebied, werden ook analyses uitgevoerd met betrekking tot gewenste oversteekvoorzieningen, wandel- en fietsroutenetwerk, OV-verbindingen, circulatie gemotoriseerd verkeer. Deze leidden samen met de uitgevoerde ongevalsanalyse tot significante input naar gewenste locatie van oversteekvoorzieningen en inrichting, die de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid voor de zachte weggebruikers prioritair ten dienste stonden.

P103 PF3

Figuur 3: input Buro MOVE aan OKRA (afbeelding OKRA – tekst Buro MOVE)

Praktisch werden (ontwerp)concepten van OKRA door Buro MOVE beoordeeld op mobiliteits- en verkeersaspecten, om vervolgens te worden opgenomen in het voorontwerp en teruggekoppeld met de opdrachtgever. Gezien de complexiteit en de afhankelijkheid van het project, werd een gefaseerde oplossing uitgewerkt. Voor elke fase werd door ARA een gedetailleerde kostenraming uitgewerkt. Dit resulteerde in een multidisciplinair gedragen eindresultaat, dat gefaseerd in uitvoering kan worden gebracht en dat voor de stad Brugge als kapstok kan worden gebruikt om zijn Groene Fietsgordel verder uit te werken, rekening houdend met een aantal vrijheidsgraden die de toekomst met zich mee kunnen brengen.

P103 PF4

Figuur 4: Doorwerking aanbevelingen Buro MOVE in voorontwerp KP Komvest x Waleweinstraat fase 2 (afbeeldingen OKRA)

Related Works.

Loading

VVA New Car Entrance BNP Paribas Fortis Warandeberg Brussel

VVA New Car Entrance BNP Paribas Fortis Warandeberg Brussel

Inrichtingsstudie en MOBER Krekelendries Drogenbos/SPL

Inrichtingsstudie en MOBER Krekelendries Drogenbos/SPL

Mobiliteitstoets Aldi Haaltert

Mobiliteitstoets Aldi Haaltert

MER-ontheffing Klein Strand Jabbeke

MER-ontheffing Klein Strand Jabbeke