Gebruiks- voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website www.buromove.be verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

Algemeen
De informatie op de verschillende pagina’s van deze website of de informatie die U verkrijgt via interactieve toepassingen heeft een algemeen karakter en kan daarom nooit worden beschouwd als zijnde aangepast aan persoonlijke noden van de gebruiker of specifieke omstandigheden. Deze informatie kan derhalve in geen enkel geval als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Hoewel alle gegevens en informatie verzameld op deze website met de allergrootste zorg werden samengesteld, kan Buro MOVE bvba de accuraatheid, actualiteit, correctheid, de volledigheid of de geschiktheid ervan voor om het even welke doeleinden niet garanderen.
Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar ander websites van overheden, instanties of organisaties en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Deze links worden enkel verschaft voor informatieve doeleinden en voor uw gebruiksgemak. Buro MOVE bvba beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
Buro MOVE bvba behoudt zich elk recht de inhoud van de website te allen tijde, zonder aankondiging of kennisgeving aan te passen, te wijzigen en aan te vullen.

Vertrouwelijkheid – Privacybeleid
Uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens.
De persoonlijke gegevens die u via deze website, het offerteformulier of email verschaft aan Buro MOVE bvba, zullen worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor publiek en in het bezit is van Buro MOVE bvba. U bent er bij deze mee akkoord dat deze informatie zal worden gebruikt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of voor doeleinden die aansluiten bij de dienstverlening van Buro MOVE bvba.
U heeft steeds toegang tot uw persoonlijke informatie, de juistheid ervan te verifiëren en om deze te corrigeren na het sturen van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek ter attentie van de eigenaar van het adressenbestand, zijnde Buro MOVE bvba.
Buro MOVE bvba verstrekt in de regel geen van deze persoonlijke gegevens aan derden, tenzij om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten, om de rechten of de eigendom van de wettelijke eigenaar te beschermen en te vrijwaren of om de veiligheid van mensen te beschermen onder dwingende omstandigheden.
U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de verstrekte persoonlijke gegevens. U aanvaardt tevens de verantwoordelijkheid voor alle kosten die resulteren uit incorrecte informatie.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle teksten, figuren, kaarten, tekeningen, data en andere bestanddelen die worden verstrekt op deze website zijn en blijven de volle eigendom van Buro MOVE bvba of van derden die een gebruiksrecht aan Buro MOVE bvba hebben toegestaan. De gebruiker verbindt zich er bijgevolg toe de informatie op deze website niet op een onrechtmatige, onwettelijke of illegale manier te gebruiken. Aanpassingen, wijzigingen, complete of gedeeltelijke reproductie, presentatie, publicatie, distributie, verkoop of gebruik voor zakelijke en commerciële doeleinden van deze website en zijn inhoud is strikt verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buro MOVE bvba, tenzij dit volgens de bepalingen van de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.
Buro MOVE bvba behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Aansprakelijkheid, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Buro MOVE bvba behoudt elk recht om de gebruiker aansprakelijk te houden en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op een andere wijze schade wordt toegebracht aan haar belangen of deze van derden.
Met uitzondering van bewezen opzettelijke of grove fout en oorzakelijk verband met daaruit ontstane schade, kan Buro MOVE bvba niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele niet-correcte informatie op deze website, of voor enigerlei schade die zou resulteren uit het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik van deze informatie.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken en Hoven van het arrondissement Antwerpen bevoegd.